DỊCH VỤ CHI HỘ LƯƠNG

  • Post category:Uncategorized
  • Post author:
  • Reading time:4 mins read

Các dịch vụ trả lương thuê ngoài mà chúng tôi cung cấp được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của luật thuế và lao động, cũng như các nhu cầu quản lý và chức năng tài chính của một công ty.
Chương trình trả lương đáng tin cậy và linh hoạt cung cấp thông tin toàn diện về chi tiết cá nhân và tiền lương cho nhân viên của một doanh nghiệp.

 


 

Cụ thể, các dịch vụ được cung cấp được trình bày chi tiết dưới đây:

– Lập và quản lý bảng lương.
– Thống kê các thông tin cá nhân hoặc tiền lương.
– Báo cáo phân tích chi tiết được nhóm theo nhân viên, bộ phận và chuyên môn.
– Gửi phiếu chi lương điện tử đến email từng cá nhân.
– Tính toán các khoản bồi thường phải trả cho người lao động trong trường hợp từ chức và bồi thường chấm dứt theo luật định trong trường hợp sa thải.
– Lập ngân sách cho năm tài chính tiếp theo phù hợp với các giả định, các thông số và các kịch bản cụ thể được đưa ra.
– Lập các khoản trích trước hàng tháng cho các khoản thưởng theo luật định (Giáng sinh và kỳ nghỉ. năm mới, tết nguyên đán,..) và bất kỳ khoản thưởng hàng năm nào khác có thể được cung cấp cho nhân viên.
– Lập và nộp các báo cáo điện tử cho cơ quan bảo hiểm xã hội thông qua mạng Internet.
– Nộp điện tử cho hệ thống thông tin “ERGANI” của bất kỳ tuyển dụng mới, chấm dứt, danh sách cá nhân, v.v.
– Đường dây nóng với các chuyên gia tư vấn của chúng tôi để hỗ trợ bạn trong các vấn đề bảo hiểm xã hội và lao động.
– Thông báo kịp thời về những thay đổi đối với các vấn đề bảo hiểm xã hội và luật lao động.
– Lập và nộp tờ khai thuế TNCN (Thu nhập cá nhân) hàng năm.
– Lập và nộp báo cáo tiền lương hàng năm về thu nhập và khấu trừ của mỗi nhân viên cho tờ khai thuế cá nhân của họ.
– Đăng ký sử dụng lao động đến các cơ quan bảo hiểm xã hội.


 

“TTL – SỰ GẮN KẾT MANG LẠI THÀNH CÔNG”