THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VPĐD

  • Post category:Uncategorized
  • Post author:
  • Reading time:47 mins read

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

 

   Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định (thành phần hồ sơ được niêm yết công khai và biểu mẫu đính kèm cấp cho doanh nghiệp); nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả – Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh/Văn phòng đại diện bao gồm:

 + Thông báo lập chi nhánh/ Văn phòng đại diện (theo mẫu);

 + Biên bản họp và Quyết định về việc  lập chi nhánh/ Văn phòng đại diện;

 + Bản sao hợp lệ về Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh/ Văn phòng đại diện;

 + Bản sao Điều lệ Công ty (đối với trường hợp địa điểm đặt chi nhánh/ Văn phòng đại diện khác Tỉnh, TP với địa điểm đặt trụ sở chính của công ty);

 + Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

 + Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của Trưởng chi nhánh/ Văn phòng đại diện.

 

Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ (trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định lập chi nhánh và Văn phòng đại diện);

 

 Công chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ: 

 + Nếu thành phần hồ sơ đủ và hợp lệ thì lập phiếu biên nhận và giấy báo thu lệ phí giao cho công dân;

 + Nếu thành phần hồ sơ không đạt thì hướng dẫn để công dân bổ sung và nộp lại hồ sơ đảm bảo theo yêu cầu. 

 

Công dân là người đại diện theo pháp luật nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả – Sở Kế hoạch và Đầu tư

 + Kết quả thực hiện thủ tục: Giấy phép thành lập chi nhánh/ Văn phòng đại diện;

 + Phí, lệ phí Nhà nước: 100.000 VNĐ/ lần;

 + Các văn bản áp dụng;

 + Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

 + Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về việc đăng ký doanh nghiệp;

 + Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 21/01/2013;

 + Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.