THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

  • Post category:Uncategorized
  • Post author:
  • Reading time:11 mins read

1/Khái niệm thành lập doanh nghiệp tư nhân:

     Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Ngoài ra doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Mỗi cá nhân được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

    Ngoài ra doanh  nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Xét về ưu và nhược điểm của Doanh nghiệp tư nhân:

2/Về ưu điểm:

– Chủ sở hữu có thể quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp và đồng thời là đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp.

– Chủ sở hữu doanh nghiệp có quyền bán hoặc cho thuế doanh nghiệp của mình cho người khác;

– Cơ cấu tổ chức đơn giản, chế độ trách nhiệm vô hạn.

3/Về nhược điểm: 

Bên cạnh ưu điểm đó, doanh nghiệp tư nhân còn tồn tại những nhược điểm như sau: 

– Đây là loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân.

– Chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm vô hạn và tính rủi ro cao khi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn.

– Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào trên thị trường.

– Không được góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần trong các loại hình doanh nghiệp khác.

Ngoài ra, doanh nghiệp tư nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

     Từ hai mục nêu tên cho thấy, so với doanh nghiệp tư nhân, Loại hình công ty TNHH chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh. Việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu như công ty cổ phần với doanh nghiệp tư nhân.

 

– Hai loại hình công ty TNHH ít gây rủi ro cho người góp vốn vì hai loại hình này đều có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào c

.